Home Edukuj se Poslovno ime privrednog društva - šta sve treba da znate?

Poslovno ime privrednog društva – šta sve treba da znate?

-

Poslovno ime je naziv pod kojim privredno društvo posluje.Poslovno ime privrednog društva ne može da bude zamjenljivo sa poslovnim imenom drugog privrednog društva, niti da izaziva zabunu o privrednom društvu ili o njegovoj djelatnosti.

  • Poslovno ime ortačkog društva sadrži oznaku “ortačko društvo” ili skraćenicu “o.d.” ili “od”,
  • poslovno ime komanditnog društva sadrži oznaku “komanditno društvo” ili skraćenicu “k.d.” ili “kd”,
  • poslovno ime društva s ograničenom odgovornošću sadrži oznaku “društvo s ograničenom odgovornošću” ili skraćenicu “d.o.o.” ili “doo”,
  • poslovno ime akcionarskog društva sadrži oznaku “akcionarsko društvo” ili skraćenicu “a.d.” ili “ad”,
  • poslovno ime privrednog društva u postupku likvidacije sadrži i oznaku “u likvidaciji” a u postupku stečaja “u stečaju”.


Poslovno ime 
Ja preduzetnik

Privredno društvo može u poslovanju, pored poslovnog imena da koristi i jedno ili više modifikovanih i / ili skraćenih poslovnih imena, ako su ta imena navedena u osnivačkom aktu, pod istim uslovima i na način pod kojima se koristi poslovno ime. Poslovno ime privrednog društva može da sadrži naziv Republike Srpske ili jedinice lokalne samouprave, kao i njihova obilježja ili oznake koje ih podražavaju, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa. Poslovno ime privrednog društva može da sadrži ime ili simbole strane države ili međunarodne organizacije, u skladu sa propisima te države, odnosno međunarodne organizacije, ali ne može da sadrži ili da podražava službene znakove za kontrolu i garanciju kvaliteta.

Koja su to ograničenja kada je poslovno ime u pitanju?

Postoje ograničenja u pogledu korištenja poslovnog imena društva, a koja se odnose na to da poslovno ime privrednog društva može da sadrži ime ili dio imena fizičkog lica, uz njegovu saglasnost, a ako je to lice umrlo, uz saglasnost svih nasljednika prvog nasljednog reda.
Ako privredno društvo svojim poslovanjem ili na drugi način povređuje čast i ugled lica čije je ime uneseno u njegovo poslovno ime, to lice, odnosno njegovi nasljednici ako je ono umrlo, ima pravo da traži brisanje njegovog imena iz poslovnog imena društva.

Poslovno ime
Ja preduzetnik

Poslovno ime privrednog društva je na jednom od jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
Poslovno ime privrednog društva može biti i na stranom jeziku, odnosno može da sadrži i pojedine strane riječi, ako one čine ime, odnosno poslovno ime ortaka, člana ili akcionara ili njihov robni ili uslužni žig, odnosno ako su uobičajene u jeziku koji je u službenoj upotrebi, odnosno ako su u pitanju riječi na takozvanom mrtvom jeziku.

U pogledu prenosa poslovnog imena društva postoje ograničenja koja se odnose na situaciju da se poslovno ime privrednog društva može se prenijeti na drugo lice samo zajedno sa imovinom ili sa najmanje 30 % knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja (imovina velike vrijednosti).

Za prenos poslovnog imena koje sadrži lično ime nekog lica potrebna je saglasnost tog lica, a ako je umrlo, saglasnost njegovih nasljednika.

Odluka o promjeni poslovnog imena donosi se na način određen osnivačkim aktom.

Bez obzira na koju se pravnu formu privrednog društva opredijelite prilikom osnivanja moraćete ispoštovati gorenavedeno.

Još korisnih savjeta je dostupno na našem portalu.