Home Edukuj se Zašto registrovati preduzeće u Republici Srpskoj?

Zašto registrovati preduzeće u Republici Srpskoj?

-

Zaista je mnogo odgovora na pitanje: Zašto registrovati preduzeće u Republici Srpskoj? Samo neka od njih su : jeftina radna snaga, strani državljani uživaju jednak tretman kao i domaći prilikom osnivanja preduzeća, porez na dobit stranim državljanima se naplaćuje u istom procentu kao i domaćim državljanima, bez ograničenja vrše u inostranstvo transfer dobiti nastale u Republici Srpskoj.

Zato što je porez na dobit u Republici Srpskoj za preduzeća osnovana u formi d.o.o. iznosi 10% i jedan je od najnižih u regionu, dok za samostalne preduzetnike, kao poreske obveznike, postoji mogućnost odabira obračuna poreza na dohodak po stopi od 2% na ukupan godišnji prihod. Ako uzmemo u obzir i to da je za otvaranje firme dovoljna 1 konvertibilna marka osnivačkog uloga, onda nam je sasvim jasno zašto je Republika Srpska jedno od atraktivnijih tržišta za strane investitore. Ne nosimo džaba epitet low cost države.

Povezani članak: Kako registrovati firmu u BiH?

Još jedan plus za strane državljane je taj što prilikom osnivanja preduzeća imaju gotovo jednak tretman kao i domaći subjekti. Strani državljani, imaju potpuno pravo da vrše transfer dobiti nastale kao rezultat njihovog ulaganja u  Republici Srpskoj u inostranstvo, u slobodnoj konvertibilnoj valuti.

Za prijavljivanje i registraciju stranog ulaganja potrebna su vam sljedeća dokumenta:

 1. popunjen i potpisan obrazac DSU (obrazac za godišnju prijavu realizovanih stranih ulaganja), koji obezbjeđuje Ministarstvo;
 2. dokument kojim se utvrđuje identitet stranog ulagača:
 3. pravna lica podnose ovjeren izvod iz sudskog registra u zemlji porijekla ili drugi odgovarajući dokument, ne stariji od 6 mjeseci (ovjereni prevod);
 4. fizička lica podnose dokaz kojim se utvrđuje njihov identitet (ovjerena kopija pasoša i potvrda o stalnom boravku u inostranstvu za domaće državljane);
 5. dokument kojim se utvrđuje svojstvo ovlaštenog predstavnika ulagača;
 6. ovjerena kopija akta o osnivanju, kada se radi o ulaganju u preduzeće;
 7. ovjerena kopija akta stranog ulagača da se pristupi stranom ulaganju;
 8. kopija potvrde o plaćenoj taksi za registraciju stranog ulaganja.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dužno je da, u roku od 10 radnih dana od dana uredno predanog zahtjeva, potvrdi da je strano ulaganje registrovano. Nakon ovoga, kreće postupak sudske registracije.

Odgovorno lice (direktor) kompanije ujedno može da bude i zaposleno lice ili da bude prijavljen na menadžerski ugovor (ovim ugovorom direktor ne zasniva radni odnos u preduzeću, čak u Republici Srpskoj licu angažovanom po osnovu menadžerskog ugovora ne mora biti ugovorena naknada za rad). Ukoliko je odgovorno lice stranac, u većini slučajeva potrebno je prijaviti boravište u BiH, te obezbijediti radnu dozvolu. Prijava boravišta podnosi se nadležnim organizacijskim jedinicama Službe za poslove sa strancima, a radnu dozvolu izdaje filijala Zavoda za zapošljavanje nadležna prema sjedištu poslodavca i ne može biti izdata licu koje posjeduje turističku vizu.

preduzeće ja preduzetnik

Postoje izuzeci kada se radi o dobijanju radne dozvole, ne moraju je imati sljedeće kategorije stranaca:

 1. lica koja se imenuju na pozicije člana nadzornog odbora pravnog lica sa sjedištem u RS osnovanog kao privredno društvo u većinskom vlasništvu pravnog, odnosno fizičkog lica, ako imenovanje nema karakter radnog odnosa, niti rad na tim pozicijama traje duže od ukupno tri mjeseca godišnje;
 2. osnivači privrednog društva, odnosno preduzeća sa sjedištem u Republici Srpskoj koji u tom privrednom društvu, odnosno preduzeću obavljaju određene poslove, ako takav rad nema karakter radnog odnosa, niti traje duže od ukupno tri mjeseca godišnje.

Ukoliko strano lice želi da bude prijavljen u radni odnos, pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, mora da ispunjava sljedeće uslove:

 1. da ima odobren boravak na teritoriji Republike Srpske, odnosno BiH, u skladu sa odgovarajućim zakonom;
 2. da ima važeću radnu dozvolu.

Dalo bi se zaključiti da je Republika Srpska raj za otvaranje preduzeća, sticanje dobiti, a potom i prenošenja dobiti u inostranstvo daleko od nje.

Da li ti je sada jasnije zašto je dobro registrovati preduzeće u Republici Srpskoj i da li ti već imaš svoje preduzeće ili firmu? Piši nam na Instagram ili Facebook profilu ukoliko budeš imao/la bilo kakvih nedoumica u vezi preduzetništva.