Home Edukuj se Ko sve ne mora imati fiskalnu kasu?

Ko sve ne mora imati fiskalnu kasu?

-

Želite znati ko sve ne mora imati fiskalnu kasu? Nakon što dobijete Rješenje o registraciji (upisu u sudski registar) vrijeme je da preduzmete korake kojima ćete ispoštovati zakonsku regulativu, koja se primjenjuje o oblasti preduzetništva, a nakon toga ćete moći da počnete sa obavljanjem djelatnosti za koju ste se registrovali.

Jedan od koraka ka ostvarenju cilja je fiskalna kasa. Često se javljaju nedoumice u pogledu toga ko nije, a ko jeste u obavezi da posjeduje istu? Smatram da bi bilo korektnije postaviti pitanje ko u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama mora da registruje promet usluga i roba putem fiskalne kase.

Zašto? Zato što iako niste u obavezi da registrujete promet roba i usluga putem fisklane kase, u zahtjevu za brisanje iz Registra fiskalizovanih kasa možete da istaknete namjeru da zadržite fisklanu kasu da biste posredstvom iste izdavali račune za prodanu robu/pruženu uslugu, o čemu će Poreska uprava donijeti rješenje.

fiskalnu kasu
ja preduzetnik

U ovom tekstu ćemo ponuditi odgovor na pitanje: KO MORA DA REGISTRUJE PROMET ROBA I USLUGA PUTEM FISKALNE KASE?

Od obaveze registrovanja prometa roba i usluga putem fiskalne kase oslobođeni su:

a) poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, te poljoprivredna gazdinstva koja djelatnost obavljaju kao mali preduzetnici, osim onih poljoprivrednih gazdinstava koja poljoprivrednu djelatnost obavljaju u formi preduzetničke radnje ili privrednog društva,

b) samostalni preduzetnici koji obavljaju djelatnost starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti u slučaju prodaje sopstvenih proizvoda,

v) samostalni preduzetnici koji obavljaju zanatsku djelatnost kao mali preduzetnici u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oporezivanje dohotka,

g) bankarske djelatnosti i berzanski posrednici u slučaju obavljanja finansijskih transakcija preko računa,

d) osiguravajuća društva koja pružaju usluge osiguranja u Republici Srpskoj,

đ) javna preduzeća koja naknadu za prodatu robu, odnosno pružene usluge naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje putem mjernih instrumenata (električna energija, grijanje, voda, telefon, internet, gas i slično),

e) poštanske usluge, prevoz i isporuka poštanskih pošiljki,

ž) obavezno osiguranje (zdravstveno, penzijsko, osiguranje od nezaposlenosti i dječija zaštita),

z) vjerske organizacije,

i) advokatske usluge,

j) umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnost,

k) biblioteke, arhivi, muzeji,

l) prodaja putem automata kod kojih se roba ili usluga ostvari ubacivanjem novca u aparat,

lj) ulična prodaja (kokice, štampa, knjige i slično),

m) djelatnost igara na sreću,

n) čistači cipela, nosači, fizička lica koja vrše uslugu parkiranja automobila,

nj) turističke usluge seoskih domaćinstava,

o) ustanove iz oblasti obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje i visoko) i naučnoistraživačkog rada,

p) prometi dobara na veliko i

r) samostalni preduzetnici koji obavljaju usluge taksi prevoza kao mali preduzetnici u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oporezivanje dohotka.

 Lica koja su oslobođena obaveze da registruju promet preko fiskalne kase, a istovremeno obavljaju i djelatnosti koje nisu izuzete od ove obaveze, dužna su da svaki pojedinačni promet ostvaren prilikom obavljanja tih djelatnosti registruju preko fiskalne kase, kao i da prenose podatke preko terminala putem servera Poreske uprave. Dakle, prodaja u okviru onih djelatnosti koje su oslobođene ne kuca se na fiskalnoj kasi, dok se svaka druga prodaja koja nije eksplicitno oslobođena evidentiranja preko fiskalne kase, obavezno kuca na fiskalnoj kasi.

Na našem portalu možete pronaći još mnogo besplatnih savjeta i doći do mnogih novih saznanja.