Home Edukuj se Kako od frilensera do preduzetnika?

Kako od frilensera do preduzetnika?

-

21.vijek je na svojim krilima donio brojne novitete, pa tako i freelancere. Freelanceri su ljudi koji sami organizuju svoje radno vrijeme, rade iz udobnosti svog doma, mogu da rade honorarne i povremene poslove. Posao freelancera ima brojne pogodnosti. Međutim, nerijetko se upravo freelanceri odluče da svoj posao registruju, odnosno ozakone svoju djelatnost. Neki od njih se na takav potez odlučuju zato što žele da posao kojim se bave podignu na „viši nivo“. Dok drugi to čine najčešće zato što poslodavac traži da im naknadu za rad isplati na tekući račun pravnog lica.

Međutim većina budućih preduzetnika ima određene dileme u pogledu toga, dilema se prevashodno odnosi na neka od sljedećih pitanja :

1.Koje uslove moram ispunjavati da bih registrovao preduzetničku djelatnost?

2.Kakva je zakonska procedura prilikom registracije djelatnosti kojom se bavim?

3.Koja dokumentacija mi je potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju kod nadležnog organa?

Krenimo od samog početka :

Ko je preduzetnik?

Naime, preduzetnik je fizičko lice koje obavlja preduzetničku djelatnost u svoje ime i za svoj račun radi sticanja dobiti, i kao takav upisan je u registar preduzetnika.

Koliko djelatnosti može preduzetnik obavljati?

Preduzetnik može obavljati jednu ili više djelatnosti od kojih je jedna pretežna, ako ispunjava uslove za njihovo obavljanje (pretežna djelatnost je ona djelatnost prema kojoj preduzetnik ostvaruje najveće učešće u ukupnom prihodu).

Gdje se djelatnost preduzetnika može obavljati?

Preduzetnička djelatnost može se obavljati u poslovnom prostoru, stambenom prostoru ili bez poslovnog prostora. (Ministar donosi pravilnik kojim se utvrđuju djelatnosti za čije obavljanje nije potreban poslovni prostor). Preduzetnička djelatnost obavlja se u obliku radnje, radionice, kancelarije, biroa, agencije, studija, pansiona, ateljea, salona, laboratorije i slično. Međutim, preduzetnik koji po pravilu posluje u poslovnom prostoru može obavljati djelatnost i van poslovnog prostora, kada je po prirodi same djelatnosti takvo obavljanje moguće ili uobičajeno.

freelance japreduzetnik.com

Koje uslove moram ispuniti da bih registrovao obavljanje preduzetničke djelatnosti?

Radi se o opštim i posebnim uslovima koje fizičko lice mora da ispuni da bi se moglo registrovati kod nadležnog organa za obavljanje preduzetničke djelatnosti.

OPŠTI USLOVIPOSEBNI USLOVI
1. da je punoljetan i da ima identifikacioni dokument sa slikom, ličnu kartu za državljanina Republike Srpske, odnosno BiH i putnu ispravu za stranog državljanina,1. da ima posebnu zdravstvenu sposobnost, ako je to posebnim propisom utvrđeno za obavljanje određenih djelatnosti,
2. da mu pravosnažnom odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koju registruje,2. da ima odgovarajuću stručnu spremu ili da zaposli lice sa odgovarajućom stručnom spremom, ako je to posebnim propisom utvrđeno za obavljanje određenih djelatnosti,
3. da nema dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza u skladu sa posebnim propisima,3. da posjeduje opremu, odnosno sredstva rada, kadrove i odgovarajući poslovni prostor, u skladu sa posebnim propisom.
4. da nema neplaćenih novčanih kazni, troškova prinudne naplate i troškova postupka za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja 

Koliko lica može zajedno da obavlja preduzetničku djelatnost?

Preduzetničku djelatnost može zajednički obavljati više fizičkih lica (ortaka), a najviše deset, o čemu se zaključuje ugovor.

Kome i kako da podnesem zahtjev za registraciju preduzetničke djelatnosti?

Fizičko lice koje namjerava da obavlja preduzetničku djelatnost podnosi neposredno, poštom ili elektronskim putem, zahtjev nadležnom organu jedinice lokalne samouprave za poslove privrede (u daljem tekstu: registracioni organ) na čijem području namjerava da ima sjedište.

Koja dokumentacija mi je potrebna da bih se registrovao za obavljanje preduzetničke djelatnosti?

Uz zahtjev za registraciju, koji se podnosi putem pošte, dostavlja se kopija lične karte za državljanina Republike Srpske, odnosno BiH i ovjerena kopija putne isprave za stranog državljanina.

Kada se zahtjev za registraciju neposredno predaje na pisarnici, podnosilac zahtjeva daje na uvid službeniku organa jedinice lokalne samouprave ličnu kartu, odnosno putnu ispravu kada je podnosilac strani državljanin, koja se fotokopira i skenira i unosi u registar preduzetnika u pisanom i elektronskom obliku.

Ukoliko se ne može provjeriti putem jedinstvene elektronske aplikacije kod Ministarstva unutrašnjih poslova da je podnosilac zahtjeva za registraciju  punoljetan i da ima identifikacioni dokument sa slikom, da mu pravosnažnom odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koju registruje , da nema dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza u skladu sa posebnim propisima i da nema neplaćenih novčanih kazni, troškova prinudne naplate i troškova postupka za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja , podnosilac zahtjeva dostavlja dokaze, koji nisu stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika, i to:

a) ovjerenu kopiju lične karte, odnosno putne isprave za stranog državljanina,

b) uvjerenje nadležnog suda da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti i

v) uvjerenje nadležnog suda da nema neplaćenih novčanih kazni i troškova prinudne naplate za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja.

Ukoliko se zahtjev za registrciju nadležnom organu upućuje putem elektronske aplikacije onda zahtjev za registraciju elektronskim putem sadrži sve podatke, kao i zahtjev za registraciju preduzetnika u pisanom obliku. Tada možete na internet stranici Agencije provjeriti trenutni status predmeta registracije.

Kada će registracioni organ donijeti rješenje o registraciji?

Registracioni organ obavezan je da donese rješenje o registraciji preduzetnika, najkasnije u roku od dva dana od dana dostavljanja urednog zahtjeva.

Ukoliko poštujete zakonske propise i smjernice registracija vaše preduzetničke djelanosti od vas neće iziskivati prekomjeran utrošak strpljenja i vremena. Ne dozvolite da strah od birokratije rasprši vaše ciljeve i snove, uspješno prekoračite stepenicu koja vas dijeli od neformalnog do registrovanog poslovanja  i sa lakoćom prepješačite put od freelancera do preduzetnika.

Ukoliko vas muče još neke pravne nedoumice ovdje možete pronaći odgovore na njih.